کشاورزان Archive HOME > کشاورزان

دولت یازدهم امید را به کشاورزان برگرداند ربیع فلاح در مراسم اعطای نخستین احکام بازنشستگی پیش از موعد صندوق بیمه اجتماعی کشارزان ، روستائیان و عشایر در بابلسر افزود: با تصمیمات خوبی که دولت یازدهم اتخاذ کرده است، کشاورزان سال زراعی جدید را با شور و نشاط خاصی آغاز کرده اند. وی ادامه داد: امروز […]