هیات اجرایی Archive HOME > هیات اجرایی

نامزدهای شورای شهرها شکایتشان را به هیات اجرایی و یا نظارت ببرند علیرضا یونسی رستمی افزود: هرگونه ادعا مبنی برتخلف انتخاباتی از سوی نامزدهای ناکام درانتخابات باید طبق قانون به صورت مستند ومکتوب برای بررسی ارسال شود. وی اضافه کرد: براساس قانون هیات های اجرایی و نظارت با دریافت شکایات نامزدها مستندات آنها را بررسی […]