آب بندان Archive HOME > آب بندان

روستای برج خیل از جاذبه های گردشگری شهر کیاکلا (سیمرغ) است. این روستا از شمال به روستاهای گالشکلا و دینه سر (جاده خاکی بطول تقریبی 1/5 کیلومتر) از جنوب به روستای ملاکلا (جاده آسفالته بطول تقریبی 1/5کیلومتر) از شرق به روستاهای رکن کلا و پایین دسته (جاده خاکی بطول تقریبی ۲ کیلومتر تارکنکلا و حدود ۵ […]